Direct naar content

De schenkingsaangifte

Uit de gegevens van het notariaat blijkt dat er ruim 12.000 schenkingsakten in het afgelopen jaar door de notaris zijn opgesteld. Het werkelijke aantal schenkingen zal vele malen hoger liggen, aangezien veel schenkingen zonder tussenkomst van de notaris tot stand kunnen komen. Er wordt dus vaak geschonken in Nederland. Maar hoe gaat dat met de schenkbelasting? Wie moet er bijvoorbeeld aangifte doen en waarover? In deze blog behandel ik de 10 meest relevante vragen over de schenkbelasting.

 1. Moet de schenker of de begiftigde aangifte doen?
  Het antwoord op deze vraag luidt: het maakt niet uit, als het maar gebeurt. Is de schenking groter dan €5.428 (ouders-kind; cijfer: 2019) of €2.173 (overige; cijfer: 2019) dan zal de begiftigde aangifte moeten doen. Dat moet met het online aangifteformulier van de Belastingdienst. De Belastingdienst kan ook op eigen initiatief de schenker een aangifteformulier uitreiken. Dit zal zij bijvoorbeeld doen als de begiftigde in het buitenland woont.Willen de schenker en de begiftigde samen aangifte doen, dan mag dat.
 2. Wie moet de aanslag betalen?
  De Belastingdienst legt de aanslag Schenkbelasting altijd op aan de begiftigde. De belasting hoeft pas betaald te worden als de aanslag is opgelegd.
 3. Hoe zit dat bij ‘vrij van recht’?
  Bij ‘vrij van recht’ is bij de schenking bepaald dat de schenker de schenkbelasting voor zijn rekening neemt. Ook dit voordeel voor de begiftigde is onderdeel van de (belaste) schenking. Ook in dat geval wordt de aanslag opgelegd aan de verkrijger. Maar in het online aangifteformulier kun je wel aangeven dat de aanslag naar de schenker gestuurd moet worden.
 4. Hoe zit dat bij een schenker in het buitenland?
  Er hoeft alleen aangifte voor de schenkbelasting gedaan te worden als er geschonken wordt door iemand die in Nederland woont. Dat lijkt duidelijk, maar ‘wonen’ wordt als ruim begrip uitgelegd. Zo wordt een Nederlander die naar het buitenland is verhuisd en binnen 10 jaar een schenking doet, geacht nog in Nederland te wonen. Maar ook de niet-Nederlander die Nederland heeft verlaten en binnen 1 jaar een schenking doet, wordt nog geacht in Nederland te wonen. Met andere woorden: ook in die gevallen moet de schenking bij de Nederlandse Belastingdienst aangegeven worden.
 5. Hoe zit dat bij een begiftigde in het buitenland?
  Zoals hiervoor al aan de orde is gekomen, is de woonplaats van de schenker leidend. Waar op de wereld de begiftigde woont is voor de Nederlandse regels niet van belang. Let op: mogelijk moet de begiftigde wel schenkbelasting in zijn woonland betalen, op basis van de lokale regels.
 6. Waarover moet je aangifte doen?
  Schenkbelasting wordt niet altijd over de gehele schenking berekend. Ten eerste bestaan er voor veel situaties vrijstellingen. Voor sommige van die vrijstellingen gelden voorwaarden. Een vrijstelling mag van de schenking afgetrokken worden. Zo heeft een kleinkind een vrijstelling van €2.173 (cijfer: 2019) bij een gewone schenking van zijn grootouders.Voor de schenkbelasting wordt aangesloten bij de waarde in het economische verkeer van hetgeen wordt geschonken. Maar let op: voor bepaalde goederen die geschonken worden, gelden er speciale waarderingsregels. Zo wordt bij de schenking van een woning aangesloten bij de WOZ-waarde.
 7. Wat nu als je meerdere schenkingen hebt ontvangen?
  Doet een schenker meerdere schenkingen aan de begiftigde in een kalenderjaar, dan kunnen die in een aangifte opgenomen worden.
 8. En als je van meerdere personen een schenking hebt ontvangen?
  Als er verschillende schenkers aan een begiftigde schenken, moet er per schenking aangifte worden gedaan. Schenkingen door fiscale partners (bijvoorbeeld opa en oma) moeten bij elkaar opgeteld worden. Let wel op dat schenkingen door gescheiden ouders altijd bij elkaar opgeteld moeten worden. Ook al zijn zij geen fiscale partners meer van elkaar.
 9. Wanneer moet je aangifte doen?
  De begiftigde kan direct na de schenking aangifte doen. De daarop volgende voorlopige aanslag dient dan binnen 6 weken voldaan te worden. Na afloop van het kalenderjaar ontvangt de begiftigde dan de definitieve aanslag. Op de site van de Belastingdienst staat precies aangegeven hoe je aangifte kunt doen.Verwacht de begiftigde meerdere schenkingen, dan kan de aangifte ook na afloop van het kalenderjaar ineens gedaan worden. Als uiterste datum voor de aangifte van een schenking geldt 1 maart van het volgende kalenderjaar.
 10. Hoe gaat het met een schenking kort voor het overlijden van de schenker?
  Een gedachte kan zijn te schenken om de omvang van de nalatenschap te verkleinen. Hierdoor kan belasting bespaard worden. Deze schenking zal dan aangegeven moeten worden. Maar let op: als de schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt, worden bepaalde schenkingen alsnog toegerekend aan de nalatenschap. Zonder nadere regeling zou er dan zowel schenk- als erfbelasting over dit bedrag geheven kunnen worden. Daarom kan bij de aangifte voor de erfbelasting een deel van de betaalde schenkbelasting op de verschuldigde erfbelasting in mindering gebracht worden.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.