Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Tweede huis in Spanje

Als u een tweede woning in het buitenland bezit, heeft dat financiële en fiscale gevolgen. Zowel in Nederland als in het buitenland. Wat de gevolgen precies zijn, verschilt per land. Hier leest u meer over de Spaanse erfbelasting waarmee uw erfgenamen te maken krijgen als u uw tweede woning in Spanje  nalaat. Er zijn grote regionale verschillen in Spanje wat betreft de vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting. Daardoor verschillen de fiscale gevolgen afhankelijk van de plaats waar uw Spaanse woning is gelegen.

Spaanse erfbelasting

De meeste landen heffen erfbelasting als u onroerend goed nalaat dat in dat land ligt. Ook als u niet in dat land woont. Spanje is daar geen uitzondering op. De Spaanse overheid heeft vrijstellingen en tarieven vastgesteld. Deze zijn in beginsel van toepassing wanneer de Spaanse woning vererft naar personen die niet in Spanje wonen. De 17 autonome regio’s waarin Spanje is opgedeeld hebben de bevoegdheid om af te wijken van de nationale regels. Die afwijkingen gelden met name voor verkrijgers in de directe familiekring, zoals echtgenoot en kinderen en zijn bijna altijd in het voordeel van de belastingbetaler. Doordat hogere vrijstellingen gelden en/of hoge kortingen op de verschuldigde erfbelasting. De regionale regels golden in het verleden uitsluitend voor erfgenamen die in Spanje wonen. Het Europese Hof van Justitie oordeelde in september 2014 dat hiermee sprake was van ongeoorloofde discriminatie. Sindsdien kunnen ook inwoners van andere EU-lidstaten een beroep doen op toepassing van de regionale regels.

Ook Nederland heft

Nederland heft erfbelasting over al het vermogen dat u nalaat. En dus ook over uw tweede huis in Spanje. Echtgenoten hebben in Nederland recht op een vrijstelling voor de erfbelasting van maximaal circa € 650.000,- (2019). Vaak betalen zij in Nederland geen erfbelasting. Zelfs bij zeer grote vermogens kiezen echtgenoten er vaak voor om het erfdeel van de langstlevende echtgenoot te beperken tot het vrijstellingsbedrag. Ook een partner met wie u ongehuwd samenleeft, heeft in Nederland onder voorwaarden recht op dezelfde hoge vrijstelling. Kinderen hebben in Nederland maar een vrijstelling van ruim € 20.000,-. Zij betalen in Nederland normaliter wel erfbelasting.

Dubbele erfbelasting?

Nederland en Spanje hebben geen verdrag gesloten dat dubbele heffing van erfbelasting voorkomt. Maar als u als inwoner van Nederland overlijdt, kunnen uw erfgenamen wel een beroep doen op het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. Uw erfgenamen mogen de erfbelasting die ze in Spanje betalen in principe aftrekken van de erfbelasting die ze in Nederland moeten betalen. Maar als de Nederlandse erfbelasting over uw tweede woning in Spanje lager is dan de Spaanse aanslag, mogen ze alleen het lagere bedrag aftrekken. Als de langstlevende partner in Nederland geen erfbelasting hoeft te betalen, kan deze ook de Spaanse erfbelasting niet verrekenen. Als u kinderen heeft, is het in zo’n geval gunstiger om de tweede woning in Spanje in uw testament aan hen na te laten. En uw partner ander vermogen toe te delen.

Grote regionale verschillen in Spanje

Om de grote regionale verschillen te illustreren, vergelijken we de erfbelasting die een echtgenoot moet betalen in een aantal Spaanse regio’s. In dit voorbeeld gaan we uit van een bruto erfdeel aan Spaans vermogen van € 500.000,-.

Nationaal Andalusië Valencia Balearen Catalonië
Bruto erfdeel € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000
Vrijstelling € 15.957 € 1.000.000 € 100.000 € 25.000 € 100.000
Erfbelasting € 106.022 nihil € 81.762 € 4.750 € 57.000
Korting 99% 50% 99%
Te betalen € 106.022 nihil € 40.882 € 4.750 € 570

 

Volgens de nationale regels bedraagt de vrijstelling voor echtgenoten nog geen € 16.000,-. In de regio’s Valencia en Catalonië ligt die vrijstelling met € 100.000,- beduidend hoger. In Andalusië geldt sinds 2018 zelfs een vrijstelling van € 1.000.000,- voor echtgenoten (en ook kinderen). Waardoor de echtgenoot in dit voorbeeld helemaal geen erfbelasting hoeft te betalen.

Op de Balearen betaalt de echtgenoot over de eerste € 700.000,- aan belastbare waarde slechts 1%. Valencia past wel de nationale tarieftabel toe, met percentages die oplopen tot 34%. Maar geeft aan de echtgenoot een korting op de berekende belasting van 50%. In Catalonië gelden voor de echtgenoot niet alleen een relatief hoge vrijstelling en gunstige tarieven. Maar krijgt de echtgenoot bovendien een korting van maar liefst 99% op de te berekenen erfbelasting. Waardoor deze ook in Catalonië per saldo vrijwel geen erfbelasting hoeft te betalen.

Ongunstige gevallen

De hogere vrijstellingen en tariefkortingen in bepaalde autonome regio’s gelden niet voor iedereen. Maar zijn voorbehouden aan directe familieleden, zoals de langstlevende echtgenoot en kinderen. Voor ongehuwd samenwonende partners geldt in principe helemaal geen vrijstelling. En kan het tarief in Spanje oplopen tot wel 68%. Terwijl in Nederland vaak dezelfde hoge vrijstelling en hetzelfde tarief geldt als voor gehuwden. Die situaties verdienen bijzondere aandacht. Door aan de partner bijvoorbeeld geen Spaans vermogen na te laten, kan dan veel erfbelasting worden bespaard. Ook een hypotheek op de Spaanse woning kan in zo’n geval een voordelige uitwerking hebben. Doordat deze de heffingsgrondslag voor de Spaanse erfbelasting verlaagt.

Lees ook de informatiekaart tweede woning in Spanje (pdf)

 

 

 

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van René Bruel
René Bruel DGA en BV, internationale belastingen

René Bruel is werkzaam binnen het Kenniscentrum. Hij houdt zich met name bezig met internationale vraagstukken op het gebied van vermogensstructurering en estate planning. Daarbij bouwde hij een bijzondere expertise op over financiële en fiscale aspecten bij het tweede huis in het buitenland.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus