Direct naar content

In juni 2020 hebben sociale partners en de overheid definitief een akkoord bereikt over een ingrijpende vernieuwing van het pensioenstelsel. Als onderdeel van dit pensioenakkoord krijgen deelnemers in een pensioenregeling, onder voorwaarden, de mogelijkheid om maximaal 10% van de waarde van hun opgebouwde ouderdomspensioen eenmalig op te nemen. De beoogde ingangsdatum is januari 2023.

Meer keuzevrijheid

Voordat uw pensioen ingaat, moet u bepalen hoe u uw pensioen wilt ontvangen. Met uw pensioen heeft u veel keuzemogelijkheden als het pensioenreglement dit toestaat. Vanaf 1 januari 2023 komt hier nog een extra keuzemogelijkheid bij. Dan krijgt u misschien het recht om tot maximaal 10% van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen in één keer op te nemen. Het betreft hier een gedeeltelijke afkoop van pensioen. Pensioenuitvoerders moeten aan een verzoek tot afkoop meewerken maar zien wel moeilijkheden in de uitvoering hiervan omdat de pensioeningangsdatum en de AOW ingangsdatum ver uit elkaar kunnen liggen. In deze periode kan er veel gebeuren in de persoonlijke situatie.

Wat zijn de voorwaarden?

Als u kiest voor een eenmalig hogere opname van uw pensioen, ontvangt u daarna wel lagere pensioenuitkeringen. Daarom zijn aan deze opname van een hoger bedrag ineens een aantal voorwaarden verbonden, die de pensioengerechtigde moeten beschermen tegen een te grote terugval van de resterende pensioenuitkeringen:

  1. U mag eenmalig maximaal 10% van de waarde van de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen opnemen.
  2. Aangescherpte (voorgestelde) voorwaarden van de staatssecretaris;
    1. De pensioeningangsdatum ligt in de maand waarin AOW-leeftijd wordt bereikt
    2. De pensioeningangsdatum ligt op de eerste dag volgend op de maand waarin de AOW leeftijd wordt bereikt
  3. De opname van een bedrag ineens kunt u combineren met het eventueel vroeger laten ingaan van uw pensioen. Daarentegen mag u de opname van een bedrag ineens niet combineren met een hoog/laag pensioen, waarbij u ervoor kiest om bijvoorbeeld in de eerste 5 of 10 jaar meer pensioen te ontvangen en daarna levenslang minder pensioen. Een hoog/laag pensioen heeft per saldo ook het effect dat een deel van uw ouderdomspensioen eerder wordt genoten.
  4. De eenmalige opname van uw pensioen mag alleen plaatsvinden met toestemming van uw partner die begunstigde is voor het partnerpensioen. Deze voorwaarde geldt uitsluitend als de eenmalige opname leidt tot een verlaging van het partnerpensioen.

Voor welke pensioenvormen geldt dit keuzerecht?

Deze nieuwe afkoopmogelijkheid is van toepassing op werknemers die bij hun werkgever een ouderdomspensioen opbouwen. Als u ook nog een netto pensioen opbouwt, kunt u hiervan eveneens 10% van de waarde in één keer opnemen. Dit keuzerecht geldt ook voor DGA’s met een zogenaamd bevroren pensioen bij hun BV. Daarentegen kunnen DGA’s  die een aanspraak op een oudedagsverplichting bij hun BV hebben hiervan niet 10% van de waarde in één keer opnemen.

Eenmalige pensioenopname is vrij besteedbaar

Er zijn geen bestedingsbeperkingen van toepassing. U kunt het bedrag vrij besteden. Bijvoorbeeld voor het aflossen van uw hypotheek, een aanpassing van uw woning of voor andere uitgaven. Kortom u krijgt meer ruimte om uw pensioenplanning te optimaliseren.

Mogelijke nadelen

Een eenmalige opname van uw pensioen kan gevolgen hebben voor de verschuldigde inkomstenbelasting, te betalen premies volksverzekeringen en het recht op inkomensafhankelijke regelingen. Misschien moeten eerder uitgekeerde toeslagen worden terugbetaald. Dit kan van belang zijn bij uw afweging om al dan niet te kiezen voor opname van een bedrag ineens.

De pensioenuitkeringen worden vanaf de ingangsdatum al verlaagd terwijl u misschien pas later de eenmalige uitkering krijgt. Mogelijk komt niet iedereen voor deze regeling in aanmerking. Om de regeling uitvoerbaar te maken wil de staatssecretaris de groep, die hiervan gebruik kan maken, gaan beperken (hierboven genoemd). Bij overlijden tussen de ingangsdatum van het pensioen en de uitkering van het bedrag ineens wordt de verlaagde pensioenuitkering wel gecorrigeerd. Maar hier heeft de overledene niets meer aan. Dit gaat naar de nabestaanden.

Tot slot

Met uw pensioen heeft u veel keuzemogelijkheden indien het pensioen reglement dit toelaat. Daar komt nu als nieuw keuzerecht de eenmalige opname van maximaal 10% van uw ouderdomspensioen bij. Bespreek regelmatig uw financiële situatie en pensioenwensen met uw private banker. U kunt uw financiën in kaart laten brengen door een Financieel Inzicht rapport via de website van ABN AMRO MeesPierson aan te vragen. Als het nodig is, kunt u dan tijdig de juiste maatregelen nemen om uw pensioenplanning verder te optimaliseren.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.