Direct naar content

In juni 2020 hebben sociale partners en de overheid definitief een akkoord bereikt over een ingrijpende vernieuwing van het pensioenstelsel. Als onderdeel van dit pensioenakkoord krijgen werknemers, waaronder DGA’s, een nieuwe pensioenkeuze erbij. Zij krijgen de mogelijkheid om maximaal 10% van de waarde van hun opgebouwde ouderdomspensioen eenmalig op te nemen.

Meer keuzevrijheid

Voordat uw pensioen ingaat, moet u bepalen hoe u uw pensioen wilt ontvangen. Met uw pensioen heeft u veel keuzemogelijkheden. Vanaf 1 januari 2023 komt hier nog een extra keuzemogelijkheid bij. Dan krijgt u het recht om tot maximaal 10% van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen in één keer op te nemen. Het betreft hier een gedeeltelijke afkoop van pensioen. Pensioenuitvoerders moeten aan een verzoek tot afkoop meewerken.

Wat zijn de voorwaarden?

Als u kiest voor een eenmalig hogere opname van uw pensioen, ontvangt u daarna wel lagere pensioenuitkeringen. Daarom zijn aan deze opname van een hoger bedrag ineens een aantal voorwaarden verbonden, die de pensioengerechtigde moeten beschermen tegen een te grote terugval van de resterende pensioenuitkeringen:

  1. U mag eenmalig maximaal 10% van de waarde van de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen opnemen.
  2. Dit bedrag ineens kunt u alleen laten uitbetalen:
    – op de ingangsdatum van uw pensioen of
    – in de maand februari van het jaar volgend op het jaar waarin u AOW krijgt.Vanaf de AOW-leeftijd betaalt u in de eerste belastingschijf van box 1 tot een belastbaar inkomen van €35.129 (2021) geen AOW-premie (17,9%) meer. Dit kan voor u van belang zijn  bij uw afweging op welk moment de uitbetaling van de gedeeltelijke afkoop van uw pensioen in uw financiële situatie het meest passend is.
  3. De opname van een bedrag ineens kunt u combineren met het eventueel vroeger laten ingaan van uw pensioen. Daarentegen mag u de opname van een bedrag ineens niet combineren met een hoog/laag pensioen, waarbij u ervoor kiest om bijvoorbeeld in de eerste 5 of 10 jaar meer pensioen te ontvangen en daarna levenslang minder pensioen. Een hoog/laag pensioen heeft per saldo ook het effect dat een deel van uw ouderdomspensioen eerder wordt genoten.
  4. De eenmalige opname van uw pensioen mag alleen plaatsvinden met toestemming van uw partner die begunstigde is voor het partnerpensioen. Deze voorwaarde geldt uitsluitend als de eenmalige opname leidt tot een verlaging van het partnerpensioen.

Voor welke pensioenvormen geldt dit keuzerecht?

Deze nieuwe afkoopmogelijkheid is van toepassing op werknemers die bij hun werkgever een ouderdomspensioen opbouwen. Als u ook nog een nettopensioen opbouwt, kunt u hiervan eveneens 10% van de waarde in één keer opnemen.

Dit keuzerecht geldt ook voor DGA’s met een zogenaamd bevroren pensioen bij hun BV. Daarentegen kunnen DGA’s  die een aanspraak op een oudedagsverplichting bij hun BV hebben hiervan niet 10% van de waarde in één keer opnemen.

Eenmalige pensioenopname is vrij besteedbaar

Er zijn geen bestedingsbeperkingen van toepassing. U kunt het bedrag vrij besteden. Bijvoorbeeld voor het aflossen van uw hypotheek, een aanpassing van uw woning of voor andere uitgaven. Kortom u krijgt meer ruimte om uw pensioenplanning te optimaliseren.

Mogelijke nadelen

Een eenmalige opname van uw pensioen kan gevolgen hebben voor de verschuldigde inkomstenbelasting, te betalen premies volksverzekeringen en het recht op inkomensafhankelijke regelingen. Misschien moeten eerder uitgekeerde toeslagen worden terugbetaald. Dit kan van belang zijn bij uw afweging om al dan niet te kiezen voor opname van een bedrag ineens.

Daarnaast hebben pensioenuitvoerders aangegeven dat dit nieuwe keuzerecht voor hen moeilijk uitvoerbaar is. In de Eerste Kamer is een motie aangenomen met het verzoek aan minister Koolmees om een alternatieve uitvoering te zoeken die minder complex en beter communiceerbaar is.

Tot slot

Met uw pensioen heeft u veel keuzemogelijkheden. Daar komt nu als nieuw keuzerecht de eenmalige opname van maximaal 10% van uw ouderdomspensioen bij. Bespreek regelmatig uw financiële situatie en pensioenwensen met uw private banker. U kunt uw financiën in kaart laten brengen door een Financieel Inzicht rapport via de website van ABN AMRO MeesPierson aan te vragen. Als het nodig is, kunt u dan tijdig de juiste maatregelen nemen om uw pensioenplanning verder te optimaliseren.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.