Direct naar content

De regelgeving voor goede doelen is complex en continu aan veranderingen onderhevig. Stel dat u op dit moment overweegt om een grote schenking aan een goed doel te doen. Wat zijn dan de zaken om nu rekening mee te houden?

Schenkingen fiscaal aftrekbaar

Schenkingen aan een goed doel kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Voor de belasting vermindert u dan uw inkomen, waardoor u minder belasting hoeft te betalen. De schenking kost u zo minder dan het bedrag dat u schenkt. Een gedachte kan ook zijn: door dit belastingvoordeel kunt u meer schenken.

Periodiek of eenmalig schenken

De inkomstenbelasting kent twee soorten schenkingen, ook wel giften genoemd. Dit zijn periodieke schenkingen en schenkingen die dat niet zijn. Een periodieke schenking leidt meestal tot een groter fiscaal voordeel. Laten we dat eerst bekijken. Er is sprake van een periodieke schenking als aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:

  1. U legt de schenkingsafspraken vast in een schenkingsovereenkomst
  2. U schenkt gedurende minimaal vijf jaar jaarlijks een gelijk bedrag (effectief vier jaar en één dag)
  3. De schenkingen stoppen als u eerder overlijdt.

U verbindt zich met een periodieke schenking dus voor een langere periode aan hetzelfde goede doel. En daar wordt u voor beloond. De schenkingen zijn namelijk onbeperkt aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Als we niet te maken hebben met een periodieke schenking, is sprake van een andere schenking. Er gelden dan beperkingen voor de aftrekbaarheid, door een drempel en een plafond. De schenkingen zijn aftrekbaar voor zover zij samen zowel 60 euro als 1% van uw verzamelinkomen (fiscaal inkomen van alle boxen samen) te boven gaan en vervolgens tot ten hoogste 10% van uw verzamelinkomen. Ook moet u schriftelijk kunnen bewijzen dat u de schenking heeft gedaan. Voor partners worden de giften en verzamelinkomens samengevoegd.

Schenken aan een ANBI

Met het begrip ‘goed doel’ bedoel ik hier een algemeen nut beogende instelling, ook wel afgekort tot ANBI. ANBI’s zijn instellingen die door de Belastingdienst erkend zijn als goed doel. Het gaat er dus niet alleen om of u vindt dat een instelling goed werk verricht, maar ook of de instelling voldoet aan de regelgeving. Zo ja, dan hebben we te maken met een ‘officieel’ goed doel. Op de website van de Belastingdienst kunt u controleren of een instelling een ANBI is.

Er zijn overigens meer soorten instellingen dan alleen ANBI’s. Zo zijn er kwalificerende verenigingen of culturele instellingen. De regels voor de giftenaftrek kunnen per soort instelling afwijken. Een gift aan een culturele instelling kan tot een extra aftrekpost leiden.

Wordt uw grote gift openbaar?

Het kabinet heeft een concept gepubliceerd voor een nieuwe wet: de Wet transparantie maatschappelijke organisaties. Deze wet verplicht onder meer goede doelen om grote donaties van € 15.000 of meer openbaar te maken. Ook moeten zij de naam en woonplaats van de donateur vermelden. Er is veel kritiek gekomen op dit conceptwetsvoorstel. Grote gevers vrezen met hun grote giften in de publiciteit te komen en instellingen vrezen minder grote giften te ontvangen. De bal ligt nu bij het kabinet: leidt de kritiek tot een aanpassing van het wetsvoorstel of misschien zelfs tot het schrappen van het wetsvoorstel? Het is afwachten. Hoe dan ook, dit is meer een ontwikkeling voor toekomstige schenkingen en niet voor de schenking die u op dit moment doet.

Fiscaal voordeel verder beperkt

Het kabinet wil het belastingvoordeel van veel aftrekposten steeds verder verminderen voor mensen met de hoogste inkomens in box 1 (vanaf ruim € 68.500). Vanaf 2020 is het maximale aftrektarief waartegen men aftrekbare giften kan verrekenen, lager dan het toptarief in box 1. In een schema:

Jaar Hoogste belastingschijf Aftrektarief Netto last periodieke gift van € 1.000
2019 51,75% 51,75%  € 482,50
2020 49,5% 46% € 540
2021 49,5% 43% € 570
2022 49,5% 40% € 600
2023 49,5% 37,1% € 629

Een 5-jarige periodieke gift die begint in 2020 eindigt in 2024. Afhankelijk van uw inkomenssituatie neemt de netto last dus steeds wat toe.

Contant geld schenken

Vanaf 1 januari 2021 zijn contante donaties aan goede doelen waarschijnlijk niet meer aftrekbaar. Het kabinet heeft dit voorgesteld. Deze donaties kunnen bewezen worden met kwitanties, maar dat is te fraudegevoelig gebleken. Naar verwachting zal deze aftrekbeperking niet tot grote problemen leiden voor donateurs of goede doelen, omdat het om kleine bedragen gaat. Een goed en veilig alternatief is een (digitale) overschrijving.

Schenken vanuit de BV

Hetgeen ik hiervoor heb gesteld over de aftrekbaarheid van giften, heb ik geschreven vanuit het perspectief van geven vanuit uw privévermogen. Als u aandeelhouder en bestuurder bent van een BV, kunt u overwegen om vanuit deze BV te schenken. Hier leest u daar meer over.

Als u een schenking vanuit de BV overweegt, is het zaak om te kijken of een schenking vanuit privé niet gunstiger is. Op dit moment denken we dan aan de mogelijke aftrek tegen het maximale tarief in box 1 van 46%. Dit zou een groter voordeel kunnen opleveren dan schenken vanuit de BV. Vanaf 2023 is de maximale aftrek in box 1 echter afgerond 37%.

Bij een schenking vanuit de BV moeten we kijken naar de combinatie van de heffing van vennootschapsbelasting (in de BV) en inkomstenbelasting (ook wel: aanmerkelijkbelangheffing in box 2). Als de winst van de BV beneden € 200.000 blijft, komt de gecombineerde belastingdruk vanaf 2021 op afgerond 38%; voor zover de winst hoger is dan € 200.000, is dat bijna 43%. In de toekomst zal schenken vanuit de BV dus vaker gunstig zijn.

Tot slot

Als u een grotere schenking doet aan een goed doel, is dat op zichzelf al reden genoeg om goed te kijken naar de fiscale gevolgen. Door alle wijzigen die jaarlijks optreden en nieuwe beleidsvoornemens, ontkomen we er niet aan om de analyse ieder jaar te actualiseren.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.